Działalność

Podstawowym celem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (GOKiS) jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Gminy Mykanów. Placówka ma za zadanie tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr i wytworów kultury, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w niej.

Najważniejsze elementy wielokierunkowej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie edukacji i upowszechniania kultury:

-działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki,

– wspomaganie i promowanie sztuki ludowej, sakralnej i patriotycznej,

– inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru,

– sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną,

– promocję twórców kultury z terenu Gminy Mykanów,

– edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w kołach zainteresowań, stwarzanie warunków do rozwoju autentycznych, kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i uprzystępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i świadomego odbioru,

– organizacje kulturalnej rozrywki i  zabawy,

– organizację imprez masowych,

– promocję Gminy Mykanów.

Skip to content