RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie jest:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie z siedzibą: ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Krzysiński.

 Tel. /34/ 3288019  lub e- mail   m.krzysinski@mykanow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie  publicznym (zgodnie ze statutem).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. Dane osobowe  będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia.

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Skip to content